Organisatiebureau Zeeuwsemarkten

 1. Deze voorwaarden, verder hieronder te noemen "de voorwaarden" liggen ten grondslag aan iedere overeenkomst tussen de inschrijver/deelnemer, verder te noemen de "huurder", aan een door "organisatiebureau Zeeuwsemarkten" te organiseren evenement. Organisatiebureau, gevestigd te Burgh-Haamstede (Burghseweg 68 4328 LB)

 2. Indien een huurder eenmaal onder toepasselijkheid van de voorwaarden van Organisatiebureau Zeeuwsemarkten heeft gehuurd, wordt hij geacht stilzwijgend akkoord te gaan met de toepasselijkheid van de voorwaarden bij alle daarna door hem opgegeven inschrijvingen - ongeacht de aard daarvan en ongeacht een al dan niet schriftelijke bevestiging van een dergelijke inschrijving door Organisatiebureau Zeeuwsemarkten.

 3. Afwijkingen op deze voorwaarden, dan wel afwijkingen op specifieke onderdelen van de overeenkomst binden Organisatiebureau Zeeuwsemarkten alleen dan, indien zij deze afwijkingen of veranderingen schriftelijk heeft bevestigd.

 4. De onderhavige artikelen van de voorwaarden zijn alle van toepassing, tenzij daar uitdrukkelijk schriftelijk van is afgeweken, ook wanneer de afzonderlijke artikelen een dergelijk voorbehoud niet melden.

 5. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van de voorwaarden kan de huurder geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen, tenzij de afwijking uitdrukkelijk schriftelijk voor meerdere transacties is overeengekomen.

 6. De voorwaarden blijven ook dan bindend, indien afzonderlijke onderdelen, om welke redenen dan ook, niet van toepassing zijn.

 7. In het geval dat de order achteraf door de huurder wordt gewijzigd, is Organisatiebureau Zeeuwsemarkten niet meer gebonden aan de oorspronkelijke overeengekomen en bevestigde termijnen.

 8. In geval van overmacht heeft Organisatiebureau Zeeuwsemarkten de keuze de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst ontbonden te verklaren. Onder overmacht worden hierbij uitdrukkelijk die omstandigheden dan wel invloeden van buitenaf verstaan die het houden van het evenement onmogelijk maken.

 9. Indien het evenement in een geval als bedoeld onder artikel 9. niet doorgaat, ontstaat er aan de zijde van Organisatiebureau Zeeuwsemarkten geen andere verplichting van welke aard dan ook tot vergoeding van schade en kosten dan de verplichting tot onmiddellijke restitutie van de door huurder eventueel reeds betaalde bedragen.

 10. Indien de huurder de overeenkomst wenst te annuleren, is hij gehouden tot betaling van alle voor de uitvoering gemaakte kosten en schade wegens winstderving, tussen partijen gesteld op 50% van het door de huurder bij uitvoering van de overeenkomst te betalen bedrag.

 11. De annulering als bedoeld in artikel 11. is alleen dan mogelijk wanneer betaling heeft plaats gevonden van de volledig aan Organisatiebureau Zeeuwsemarkten verschuldigde som en tot uiterlijk 20 dagen voor het evenement. Buiten deze mogelijkheid is de huurder het volledig in rekening gebrachte bedrag schuldig.

 12. Ingeval de betaling niet op de 20e dag voor het evenement is bijgeschreven, kan Organisatiebureau Zeeuwsemarkten zonder nader ingebrekestelling het recht van de huurder op een standplaats laten vervallen. De verplichting tot betaling door huurder blijft in dat geval echter volledig van kracht.

 13. Bij niet betaling is Organisatiebureau Zeeuwsemarkten gerechtigd rente in rekening te brengen in overeenstemming met het wettelijk vastgestelde percentage vanaf 20 dagen voor het evenement waaraan de huurder zou deelnemen.

 14. Voorts dienen door de huurder bij niet tijdige betaling aan Organisatiebureau Zeeuwsemarkten vergoed te worden eventuele incassokosten welke minimaal 15% van het factuurbedrag bedragen met een minimum van ¦ € 50, -. Incassokosten zijn verschuldigd vanaf het moment waarop Organisatiebureau Zeeuwsemarkten voor de invordering de hulp van derden heeft moeten inroepen.

 15. Indien de huurder met betaling eenmaal in gebreke is gebleven is Organisatiebureau Zeeuwsemarkten het recht om de overige door huurder geboekte reserveringen te annuleren zonder dat daaruit enige verplichting van Organisatiebureau Zeeuwsemarkten uit voortvloeit.

 16. De huurder vrijwaart Organisatiebureau Zeeuwsemarkten voor alle schade die Organisatiebureau Zeeuwsemarkten mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door de huurder geleverde goederen of diensten op het door Organisatiebureau Zeeuwsemarkten te houden evenement.

 17. De huurder mag op het evenement alleen die goederen verkopen, waarvan melding is gemaakt in de opdrachtbevestiging. Organisatiebureau Zeeuwsemarkten heeft het recht de verkoop van andere goederen aan de huurder te ontzeggen.

 18. Huurder zal aan andere huurders en bezoekers op het evenement op geen enkele wijze hinder of overlast veroorzaken en er voor zorgen dat met zijn goedvinden aanwezige derden dit evenmin doen.

 19. Organisatiebureau Zeeuwsemarkten zal voor materialen zorg dragen om afval in te vervoeren. De huurder draagt zorg voor de afvoer van het afval.

 20. Eventuele voertuigen van de huurder dienen achter de gehuurde standplaats te worden geplaatst. Is dit niet mogelijk, dan dienen deze voertuigen door de huurder buiten het gebied van het evenement te worden geplaatst. Parkeerkosten zijn voor rekening van de huurder.

 21. In het geval van een geschil tussen huurders onderling met betrekking tot het evenement, heeft Organisatiebureau Zeeuwsemarkten het recht om een beslissende stem uit te spreken. In het geval dat een huurder zich niet bij deze beslissing wenst neer te leggen, heeft Organisatiebureau Zeeuwsemarkten de bevoegdheid om deze huurder van het evenement te weren.

 22. Alle geschillen welke mochten ontstaan uit overeenkomsten waarop deze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend berecht door de bevoegde rechter te 's-Gravenhage, tenzij in gevallen waarin de kantonrechter bevoegd is om van de vordering kennis te nemen en behoudens het recht van Organisatiebureau Zeeuwsemarkten om voor de op grond van de wet bevoegd zijnde rechter te kiezen.

 23. Op een met Organisatiebureau Zeeuwsemarkten gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.